up~down        HOME
        BOARD
        NEWS
        FAQ
        CONTACT US                  ○ HOME
                             ○ BOARD
         ○ ONLINE REQUEST
                        ○ DOWNLOAD LINK

   회사소개  방문수리  유지관리  조립PC/서버  데이터복구  네트워크구축  기술지원  장비보유현황
 
  HOME l 기술지원
 
   
  기술지원은 네이버 밴드, 이메일, 전화, FAX로만 상담 합니다.
  일반상담 및 예약도 이곳을 통하여 연락해 주시면 감사 하겠습니다.

 


 -『셈틀과사람들』네이버밴드 -

에스티시스템즈 부설『셈틀과사람들』네이버밴드 PC버전 페이지로 연결됩니다.

셈틀과사람들』네이버밴드 초대주소(유효기간:2016/2/27)
http://band.naver.com/n/GpUmtNzx -『셈틀과사람들』상담 및 예약 이메일 -

 발 신

 이 름

 메 일

 수 신

 메 일

컴퓨터A/S센터셈틀과사람들

 제 목

 내 용

 
  

  ※.기술지원 및 문의

  TEL: 051-514-9907 FAX: 051-516-9908

   E-mail: kamshang@hanmail.net
  담당: 고필희